Nieuws

gac-logo-clean
Ontwikkelingen Wedstrijdatletiek

Beste leden,

Hierbij wil ik jullie informeren over een aantal recente ontwikkelingen in de wedstrijdatletiek bij GAC.

Het bestuur van GAC is van mening dat de organisatie(structuur) van de wedstrijdatletiek geoptimaliseerd kan worden. Vooruitlopend daarop hebben wij de laatste tijd met vele vrijwilligers gesprekken gevoerd, en met John Dankers en Stéphane Wienneke in het bijzonder. Beiden hebben daarop aangegeven dat zij in de toekomst geen rol zien voor zichzelf als Atletiekmanager (John) en Coördinator Junioren (Stéphane), en zij hebben besloten om deze functies neer te leggen.

Zoals jullie weten vervulde John de Atletiekmanager-functie sinds eind 2015. Hij is hiernaast al jaren ook de Coördinator Pupillen en Pupillentrainer, en hij beheert het kledingsponsorcontract met Nike. Stéphane vervulde de Coördinator-rol ook al vele jaren naast zijn enthousiaste trainersschap. Wij zijn John en Stéphane heel erg dankbaar voor alle tijd en energie die zij in de Atletiekmanager en Coördinator rollen hebben gestopt, en we zijn blij dat zij hebben aangegeven de andere vrijwilligerstaken te blijven uitvoeren.

Voor de korte termijn zullen Siebe Turksma (bestuurslid en linking-pin voor de wedstrijdatletiek) en ikzelf de functie van Atletiekmanager tijdelijk gezamenlijk waarnemen. De taken van de Coördinator Junioren worden zo spoedig mogelijk herverdeeld. De entreebegeleiding voor de junioren en neo-senioren wordt voorlopig opgepakt door Janet Hulshof, en voor de overige taken is Siebe Turksma tijdelijk aanspreekpunt.

Voor de verdere herziening van de organisatie nemen we ruim de tijd, zodat we dit grondig kunnen doen en de input van zoveel mogelijk betrokkenen kunnen meenemen. Draagvlak en (zoveel mogelijk) consensus zijn voorwaarden voor succes en plezier in de samenwerking. Bij de start van het nieuwe atletiekseizoen 2017-2018 worden daarom – in goed overleg met betrokkenen - nog slechts enkele kleinere wijzigingen doorgevoerd. Zodra we besluiten hebben genomen over meer structurele aanpassingen zullen we je hierover informeren.

Ik hoop je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan horen Siebe en/of ik die graag.

Namens het bestuur van GAC,

Paul Maas
Voorzitter

 

‹‹‹ Terug naar Nieuws

Reacties

Tjeerd Buruma
  • do 14 september 2017

Best bestuur, Zoals je aangeeft hebben John en Stéphane al jaren een grote rol binnen de club, die ze allebei vanuit een enorme passie voor de club en de sport met zeer grote inzet verrichten. Dit zijn de (mede)kopstukken van een club die niet alleen in weer en wind, zin of geen zin en vaak tegen de stroom in, er iedere keer weer staan en vooruit blíjven gaan. Ook op al die onzichtbare uren, als alle andere leden op de bank hun geest laten ontspannen, zitten zij nog te plannen, schema's te maken, mails te behandelen, te organiseren etc. etc. Mede door hun inspanningen hebben we een zeer grote jeugdafdeling, die tijdenlang een wachtlijst heeft gehad. Dat zegt genoeg over de reputatie van de club, dus de mensen die dat allemaal mogelijk maken. Nu kom ik in jouw bericht de stelling tegen dat er geoptimaliseerd kan worden. Dat lijkt me terecht, er is overal en altijd winst te boeken; zelfs de NASA heeft ooit een Space Shuttle laten crashen, dus bij ons clubje zal ook best wat beter kunnen. Wat ik mij dan nu afvraag is wat er aan deze twee kanjers is voorgeschoteld? Hoe groot moet de kloof dan zijn dat deze mannen met grote ervaring in dit vak niet met het bestuur op één lijn kunnen komen, nee sterker: er is blijkbaar zo'n groot verschil in inzicht dat ze zelfs per direct hun functies hebben moeten neerleggen. Blijkbaar moet er eerst nog zwaar nagedacht worden over een nieuw plan van aanpak, maar deze ervaren rotten worden daar niet in meegenomen. Dit verbaast mij zeer en ik maak me stevig zorgen over de voortgang en de sfeer die nu geschapen is. Ik hoop op een spoedig antwoord van het bestuur om de wind weer in de zeilen te krijgen, met klapperende zeilen kom je slecht vooruit. Sportgroet, Tjeerd Buruma.

Nelleke Dankers
  • vr 15 september 2017

Mooie reactie Tjeerd, ik snap er ook helemaal niets van hoe dit zo heeft kunnen lopen!

Stéphane
  • vr 15 september 2017

1.00.00 UITGANGSPUNTEN VAN BESTUUR 1.01.00 Doel Alle uitgangspunten van bestuur moeten er op gericht zijn dat het doel van de vereniging, zoals omschreven in de statuten, optimaal wordt bereikt. De vereniging bestaat uit de optelsom van alle leden. Het bestuur en de commissies zijn werkzaam in het belang van de vereniging. Elk Ijd mag kennis nemen van alle zakelijke besprekingen en besluiten die de vereniging voor de leden neemt. Besturen is geen doel op zich, doch slechts een middel om de belangen van de vereniging, dus van de leden te behartigen. In deze sfeer, waarin alle leden gelijkwaardig zijn, past geen autoritaire beslotenheid, die slechts kan leiden tot wantrouwen. Uitzonderingen zullen slechts gemaakt worden voor bestuurszaken, die het persoonlijk belang van het lid kunnen schaden. Dit ter beoordeling van de meerderheid in een commissie of het bestuur. Openheid erkent de gelijkwaardigheid en gelijkgerechtigdheid van elk lid. 1.02.00 Decentralisatie Uitgangspunt van bestuur is decentralisatie, d.w.z. dat commissies, binnen zo goed mogelijk vastgelegde taakomschrijvingen, zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid werkzaam zijn . 1.03.00 Bestuurlijke verantwoording De commissies zijn in eerste instantie verantwoording schuldig aan diegenen die de commissies democratisch gekozen of benoemd hebben. Commissies, die door de groepsleden gekozen of benoemd zijn, verantwoorden zich ten opzichte van die leden. Commissies gekozen of benoemd door de algemene vergadering verantwoorden zich aan de leden. Commissies benoemd door het bestuur verantwoorden zich aan het bestuur. 1.04.00 Financiële verantwoording Begrotingen worden vastgesteld in de volgorde: a. in de commissievergadering c.q. groepsledenvergadering; b. in de bestuursvergadering; c. in de algemene vergadering. 1.04.01 Na vaststelling van de begrotingen door de algemene vergadering, hebben commissies een eigen verantwoordelijkheid voor de besteding, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: a. zonder goedkeuring van het bestuur mag de toegestane begroting niet worden overschreden; b. de uitgaven moeten geschieden binnen de taakomschrijving; c. de uitgaven en inkomsten van de commissies moeten, volgens door de penningmeester van het bestuur gegeven instructies, worden geboekt; d. de penningmeester kan desgewenst de boekhoudkundige juistheid controleren.

ivar
  • zo 17 september 2017

dus Stephane, wat wil je nu eigenlijk zeggen?

Reageren

Reactieformulier